Etikettarkiv: funktionshinder

Institutionaliserad ableism

Min masteruppsats om ableism inom högre utbildning var till stor del en protest. Jag har ägnat de senaste sex åren som högskolestudent åt att utkämpa en personlig kamp mot högskolan, om min rätt att studera. Och trots att jag fick högt betyg på … Fortsätt läsa

Publicerat i masteruppsatsen | Märkt , , , , , | 1 kommentar

Funktionsnedsatta studenter hindras av en otillgänglig utbildning men anklagas för att få orättvisa fördelar

Lärare och studenter klagar ofta över att funktionshindrade studenter får orättvisa fördelar. De reflekterar inte över att de fördelar de själva åtnjuter utan att ens behöva be om det. De är fixerade vid varje liten anpassning som gynnar andra, men tar för givet de omfattande anpassningar som de själva drar nytta av. Fortsätt läsa

Publicerat i masteruppsatsen | Märkt , , , , , | 2 kommentarer

Tillgänglighetens politiska ekonomi

När samhället utformas utan att ta hänsyn till olika sätt att fungera, leder det till att personer med funktionsnedsättningar exkluderas. Funktionsnedsatta hindras från att vara delaktiga i samhället på samma villkor som andra. Ett otillgängligt samhälle begränsar tillträde till offentliga platser och möjlighet att delta i det offentliga livet för funktionshindrade. Funktionsnedsatta personer får sämre tillgång till sjukvård och utbildning och andra offentliga tjänster. Otillgänglighet i utemiljöer och kollektivtrafik begränsar deras rörlighet. Förutom att det leder till sociala problem som social isolering, begränsar det även möjligheten för funktionshindrade som grupp att delta i politiken. Den konstruerade miljön kan göra det svårt eller omöjligt för vissa att engagera sig i politiska partier, delta i protester och aktioner, eller delta i den formella demokratin. Fortsätt läsa

Publicerat i masteruppsatsen | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Den sociala modellen

Det sociala perspektivet syftar på de teorier som fokuserar på samhället och hur funktionsnedsatta som grupp underordnas. Hit hör den sociala modellen, där funktionsnedsatta föreställs som en underordnad samhällsklass, och den kulturella modellen som ser funktionsnedsatta som marginaliserade kulturella identiteter. … Fortsätt läsa

Publicerat i masteruppsatsen | Märkt , , , , , | 4 kommentarer

Individualiserad funktionshindeteori

Det individualiserade perspektivet kännetecknar de teorier som fokuserar på individen och individens funktionsnedsättning. Arketypen för detta synsätt är den ”medicinska modellen”. Den medicinska modellen är inte en sammanhängande teoretisk modell på samma sätt som de andra modeller som kommer diskuteras … Fortsätt läsa

Publicerat i masteruppsatsen | Märkt , , , | 4 kommentarer

Två funktionshinderteoretiska perspektiv

Ibland talas det missvisande om den ”sociala” och den ”medicinska” modellen som de två olika och motsatta teoretiska synsätten på funktionshinder. Detta är särskilt missvisande när det kommer från svenska forskare, som oftast inte har någon aning om vad den … Fortsätt läsa

Publicerat i masteruppsatsen | Märkt , , , | 2 kommentarer

Funktionsnedsättning som social kategori

Inom funktionshinderforskningen talar man ibland om två olika teoretiska modeller: den medicinska modellen och den sociala modellen. Kortfattat kan sägas att den medicinska modellen ser funktionshinder som problem som uppstår till följd hos individuella biomedicinska defekter, medan den sociala modellen … Fortsätt läsa

Publicerat i masteruppsatsen | Märkt , , | Lämna en kommentar

Högskolestudenter med funktionsnedsättningar i statistik

Funktionshindrade personer utgör en stor minoritet av landets befolkning. Exakta siffror är svåra att få fram eftersom begreppen är svåra att definiera och det inte finns någon samlad statistik. Enligt en undersökning av SCB är andelen funktionsnedsatta 25,2 procent i ålderns … Fortsätt läsa

Publicerat i masteruppsatsen | Märkt , , , | 1 kommentar

Om högskolepolitiken och funktionhinder

När vi talar om funktionshinder inom högre utbildning är det två politikområden som främst berörs: utbildningspolitiken och funktionshinderpolitiken. Utbildning är också ett av de politikområden som ingår i Regeringens funktionshinderpolitiska strategi för perioden 2011-2016, där det står att utbildning är … Fortsätt läsa

Publicerat i masteruppsatsen | Märkt , , | Lämna en kommentar

Den svenska funktionshindersforskningen är pinsamt dålig

Den samhällsorienterade funktionshinderforskningen började växa fram under 70-talet, då funktionshinder började studeras ur sociologiska och statsvetenskapliga perspektiv. Här finns det en stor skillnad mellan den skandinaviska och den anglosaxiska forskningstraditionen. I båda fallen uppstod nya forskningsområden i samband med den … Fortsätt läsa

Publicerat i masteruppsatsen | Märkt , , , , , | 3 kommentarer