Månadsarkiv: juni 2016

Internaliserad ableism

Internaliserat förtryck innebär att människor får lära sig att ta förtryckande normer och värderingar som givna, självklara fakta. För den som ingår i en marginaliserad grupp innebär internalisering av förtryck att den förtryckande ideologin blir en del av personens självbild. … Läs mer

Publicerat i masteruppsatsen | Märkt , , , | 2 kommentarer

Funktionsnedsättning som inspiration eller tragedi

Den funktionsnedsatta kan undkomma ödet som vandrande tragedi, antingen genom att arbeta hårt för att närma sig idealtillståndet som icke funktionsnedsatt, eller genom att ha en kompenserande ”superkraft” som så att säga ”väger upp” funktions-nedsättningen. Läs mer

Publicerat i masteruppsatsen | Märkt , , | 6 kommentarer

Tillgänglighetens politiska ekonomi

När samhället utformas utan att ta hänsyn till olika sätt att fungera, leder det till att personer med funktionsnedsättningar exkluderas. Funktionsnedsatta hindras från att vara delaktiga i samhället på samma villkor som andra. Ett otillgängligt samhälle begränsar tillträde till offentliga platser och möjlighet att delta i det offentliga livet för funktionshindrade. Funktionsnedsatta personer får sämre tillgång till sjukvård och utbildning och andra offentliga tjänster. Otillgänglighet i utemiljöer och kollektivtrafik begränsar deras rörlighet. Förutom att det leder till sociala problem som social isolering, begränsar det även möjligheten för funktionshindrade som grupp att delta i politiken. Den konstruerade miljön kan göra det svårt eller omöjligt för vissa att engagera sig i politiska partier, delta i protester och aktioner, eller delta i den formella demokratin. Läs mer

Publicerat i masteruppsatsen | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

En social teori om funktionshinder

Det finns en mängd olika teoretiska synsätt inom det breda område som här betecknas som det sociala perspektivet på funktionshinder. Samtidigt är detta område relativt nytt jämfört med andra kritiska samhällsteorier, och det de teorier som finns är långt ifrån … Läs mer

Publicerat i masteruppsatsen | Märkt , , | 4 kommentarer

Den sociala modellen

Det sociala perspektivet syftar på de teorier som fokuserar på samhället och hur funktionsnedsatta som grupp underordnas. Hit hör den sociala modellen, där funktionsnedsatta föreställs som en underordnad samhällsklass, och den kulturella modellen som ser funktionsnedsatta som marginaliserade kulturella identiteter. … Läs mer

Publicerat i masteruppsatsen | Märkt , , , , , | 4 kommentarer

Individualiserad funktionshindeteori

Det individualiserade perspektivet kännetecknar de teorier som fokuserar på individen och individens funktionsnedsättning. Arketypen för detta synsätt är den ”medicinska modellen”. Den medicinska modellen är inte en sammanhängande teoretisk modell på samma sätt som de andra modeller som kommer diskuteras … Läs mer

Publicerat i masteruppsatsen | Märkt , , , | 4 kommentarer

Två funktionshinderteoretiska perspektiv

Ibland talas det missvisande om den ”sociala” och den ”medicinska” modellen som de två olika och motsatta teoretiska synsätten på funktionshinder. Detta är särskilt missvisande när det kommer från svenska forskare, som oftast inte har någon aning om vad den … Läs mer

Publicerat i masteruppsatsen | Märkt , , , | 2 kommentarer

Funktionsnedsättning som social kategori

Inom funktionshinderforskningen talar man ibland om två olika teoretiska modeller: den medicinska modellen och den sociala modellen. Kortfattat kan sägas att den medicinska modellen ser funktionshinder som problem som uppstår till följd hos individuella biomedicinska defekter, medan den sociala modellen … Läs mer

Publicerat i masteruppsatsen | Märkt , , | Lämna en kommentar

Högskolestudenter med funktionsnedsättningar i statistik

Funktionshindrade personer utgör en stor minoritet av landets befolkning. Exakta siffror är svåra att få fram eftersom begreppen är svåra att definiera och det inte finns någon samlad statistik. Enligt en undersökning av SCB är andelen funktionsnedsatta 25,2 procent i ålderns … Läs mer

Publicerat i masteruppsatsen | Märkt , , , | 1 kommentar

Om högskolepolitiken och funktionhinder

När vi talar om funktionshinder inom högre utbildning är det två politikområden som främst berörs: utbildningspolitiken och funktionshinderpolitiken. Utbildning är också ett av de politikområden som ingår i Regeringens funktionshinderpolitiska strategi för perioden 2011-2016, där det står att utbildning är … Läs mer

Publicerat i masteruppsatsen | Märkt , , | Lämna en kommentar